Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - "Informacja publiczna a prywatność urzędnika państwowego"

Data: 2021-09-11

NSA uznał, że zatrudnienie urzędnika i jego warunki podpadają pod informację publiczną. Zgodnie z ustawową definicją informacji publicznej oraz wyrażoną w art. 61 Konstytucji gwarancją do jej uzyskania, informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub Skarbu Państwa. Sąd podkreślił, że organy rozpatrujące wnioski o udzielenie takich informacji powinny każdorazowo rozstrzygać, czy prośba wnioskodawcy umotywowana jest szczególnie istotnymi względami oraz czy udzielenie mu żądanych informacji nie naruszy godności i intymności (prywatności) urzędnika. Zatem w każdym przypadku trzeba zbadać sytuację. Na pewno informacją publiczną będzie zatrudnienie urzędnika oraz jego pensja zasadnicza, mogą nią być również premie czy nagrody wypłacane przez organ administracji, jaki go zatrudnia. Natomiast kwestie świadczeń związanych ze stanem rodzinnym czy potrącenia alimentacyjne mogą naruszać prawo do prywatności urzędnika. https://www.rp.pl/urzednicy/art18892351-sad-prywatnosc-urzednika-wygrywa-z-prawem-do-informacji-publicznej