Ceny transferowe - jak się do tego zabrać?

Data: 2017-10-11

Szanowni Państwo, chcemy poinformować Państwa o zmianach przepisów ustaw o podatkach dochodowych, dotyczących obowiązkowej dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacja cen transferowych”) za rok 2017, które mogą mieć duże znaczenie dla finansów firmowych i bezpieczeństwa podatkowego. Kogo dotyczy dokumentacja podatkowa? Konieczność jej posiadania dotyczy podmiotów powiązanych, dokonujących pomiędzy sobą rozliczeń finansowych. Podmioty są powiązane w sensie podatkowym np. w sytuacji występowania związków bezpośrednich lub pośrednich o charakterze kapitałowym (od roku 2017 jeżeli jeden podmiot posiada udział co najmniej 25% w kapitale innego podmiotu), zarządczym (np. ta sama osoba w zarządzie 2 firm) albo kontrolnym (np. ta sama osoba w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej 2 firm). Mogą to być także powiązania rodzinne (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub wynikające ze stosunku pracy (np. te sama osoba jest zatrudniona jako dyrektor w obydwu firmach) albo powiązania majątkowe (np. polegające na bezpłatnym użyczeniu składników mienia). Pod jakim warunkiem? Jeżeli przychody lub koszty (w ujęciu całkowitym, nie tylko z podmiotami powiązanymi) przekroczyły w roku 2016 równowartość 2 000 000 euro – są Państwo zobowiązani posiadać dokumentację podatkową za rok 2017. Ponadto, jeżeli są Państwo zobowiązani przygotować dokumentację cen transferowych za rok 2017, to przepisy ustawy podatkowej zobowiązują do sporządzenia dokumentacji także w kolejnym roku podatkowym 2018 - już bez względu na wysokość osiągniętych przychodów (poniesionych kosztów). Czego dotyczy dokumentacja podatkowa? Przedmiot dokumentacji za rok 2017 ustalamy na podstawie wartości poszczególnych transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi w roku podatkowym. Wartość ta ma charakter kroczący. Np. przy przychodzie (total) za 2016 równym 2 mln euro - dokumentacja podatnika powinna obejmować transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju o wartości 50 000 euro, przy przychodzie (total) za 2016 na poziomie (total) 30 mln euro - próg wartości transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi objętych dokumentacją wynosi 185 000 euro. Ponadto, im wyższe obroty – tym zakres dokumentacji podatkowej jest szerszy. Nie wystarczy mieć Posiadanie dokumentacji podatkowej nie wystarcza. Liczenie na jej szczęśliwe sporządzenie w ekspresowym tempie po zawyżonych cenach w razie żądania organu podatkowego, także może okazać się zawodne. Od roku 2017 podatnik jest bowiem zobowiązany złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej - w terminie określonym do złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli zasadniczo do końca marca 2018r. W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej ustawy podatkowe wskazano członka zarządu podatnika jako osobę właściwą do podpisania takiego oświadczenia, chociaż wg nas jest to kwestia dyskusyjna. Ponadto, jeśli przychody lub koszty podatnika przekraczają 10 mln euro, jest on obowiązany złożyć dodatkowo nowy formularz CIT, tzw. CIT-TP, umożliwiający organom skarbowym pozyskanie informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych za rok 2016 i wcześniejsze? Do 31.12.2016r. posiadanie dokumentacji podatkowej także było obligatoryjne. Jednakże, np. inne były jednak progi powiązań kapitałowych (5% zamiast obecnych 25%), inne były wartości transakcji które należy objąć dokumentacją, oraz brak było obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz CIT-TP. Dla przypomnienia – dokumentację taką należy posiadać za okres 5 lat wstecz, do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Konsekwencje? Brak wymaganej dokumentacji podatkowej za okres 5 lat wstecz powoduje, że jeżeli organ podatkowy doszacuje dochód wyżej (lub stratę niżej) niż zadeklarował sam podatnik w związku z rozliczeniami z podmiotami powiązanymi, to różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organ podatkowy - opodatkowuje się stawką 50%. Posiadanie dokumentacji podatkowej – automatycznie powoduje objęcie podatnika „normalną” stawką podatkową, czyli zasadniczo 19% CIT od doszacowanego dochodu. Posiadanie fachowej dokumentacji podatkowej – minimalizuje ryzyko doszacowania podatku i zapłaty odsetek. Pozwala także dobrze zaplanować współpracę firm powiązanych w kolejnych okresach. Czy administracja skarbowa jest przygotowana? W dniu 24.08.2017r. ukazała się informacja Ministerstwa Finansów w sprawie przyjęcia przez Rząd wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zgodnie z w/w w budżecie zabezpieczono środki m. in. na kontynuację programu "Rodzina 500 plus", rewaloryzacji emerytur i rent, obniżenie wieku emerytalnego. Poziom dochodów podatkowych na w/w cele ma natomiast zapewnić m. in. kontynuacja działań z 2017 r. oraz uszczelnianie systemu podatkowego. Wśród tych działań wymienia się m. in. uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych. Ponadto, przeprowadzono zmiany strukturalne w organach skarbowych, powołano 4 centra kompetencyjne, w tym 2 wyspecjalizowane w sprawach cen transferowych, a dużą liczbę organów skarbowych wyposażono w dostęp do specjalistycznych baz danych. Dzięki temu można się spodziewać, że administracja podatkowa z sukcesem pozyska dodatkowe środki na pokrycie kosztów wydatków rządowych. Co możemy zrobić? Dokonamy bezpłatnej weryfikacji, czy są Państwo zobowiązani sporządzić dokumentację podatkową za rok 2017 oraz 2016, oraz w jakim zakresie. Jeśli wynik będzie pozytywny, złożymy ofertę na jej przygotowanie, a Państwo będą mogli podjąć decyzję, czy zechcą skorzystać z oferty. Prosimy o kontakt.