Warunki zabudowy - konkretność decyzji

Data: 2017-10-24

Sprawa jest ciekawa, choć prima facie wydawać by się mogła błaha, albowiem problem dotyczy tylko dobudowy balkonu do istniejącego budynku mieszkalnego położonego na sąsiedniej działce względem działki i domu naszych klientów. Mimo tego sprawa po raz 3. znajdzie się na biurku burmistrza gminy wydającego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej "decyzja o WZ") - najpierw po naszym odwołaniu, w wyniku którego SKO w Poznaniu uwzględniło je i uchyliło decyzję, a po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez burmistrza i SKO, które utrzymało ją w mocy, teraz po wyroku WSA w Poznaniu uchylającym zarówno decyzję SKO jak i decyzję burmistrza, zapadłym po złożonej przez nas w imieniu klienta skardze. Jak stwierdził WSA, decyzja o WZ musi spełniać wymóg konkretności. W naszej sprawie decyzja burmistrza nie określała, na jakiej kondygnacji budynku ma być dobudowany balkon, co w naszej ocenie nie spełniało wymogu konkretności decyzji (nie było wiadomo, gdzie ostatecznie balkon miałby powstać na podstawie później wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę). WSA przychylił się do naszej argumentacji. Wskazał, iż z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika tzw. zasada dobrego sąsiedztwa, uzależniająca zmianę w zagospodarowaniu terenu od dostosowania się do określonych cech terenu sąsiedniego. Jej celem jest zagwarantowanie ładu przestrzennego określonego w art. 2 pkt 1 tejże ustawy jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w przyporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania funkcjonalne, środowiskowe, itp. Decyzja o WZ jest w ocenie WSA co prawda etapem wstępny inwestycji, służącym uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy zamierzenie budowlane w danym obszarze jako zgodne z przepisami określającymi porządek urbanistyczny i sposób zagospodarowania terenu, w które nowa zabudowa ma się wkomponować, może być w ogóle realizowane, to jednak musi określać parametry planowanej inwestycji w sposób konkretny, a więc niepozwalający na ich dowolną interpretację. Oznacza to, że powinna jednoznacznie opisać rodzaj inwestycji i jej gabaryty, albowiem skutkiem braku precyzji może być powstanie zabudowy znacznie odbiegającej od zabudowy zastanej na terenie analizowanym i uniemożliwiać powstanie zabudowy nieanalizowanej przez organ wydający decyzję.